Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije

U petak, 24. maja, Savet Evropske unije izglasao je Direktivu o dužnoj pažnji za održivo poslovanje (Corporate Sustainability Due Diligence Directive). Po usvajanju Direktiva će se objaviti u Službenom listu EU i na snagu stupa za dvadeset dana od objavljivanja. Ova Direktiva obavezuje članice EU da u periodu od dve godine preduzmu mere kako bi svoje nacionalno zakonodavstvo usaglasile merama koje propisuje.

Evropska koalicija za korporativnu pravdu (European Coalition for Corporate Justice), koja predstavlja preko 480 organizacija civilnog društva, sindikata i potrošača iz 17 zemalja, pozdravlja donošenje ove Direktive, jer će usaglašavanje nacionalnih zakona dovesti do promene pravila igre i voditi ka promeni poslovnog ponašanja. Da bi se postigli ovi ciljevi, važno je da se odredbe ove Direktive adekvatno preslikaju na nacionalnom nivou od strane zemalja članica EU, ali u velikoj meri zavisi i od ozbiljne posvećenosti kompanija da sprovedu pravila Direktive na efikasan način.

Organizacije civilnog društva i sindikati, među kojima je i Centar za politike emancipacije, zahtevali su usvajanje Direktive kroz kampanju “Pravda se tiče svakoga”. FOTO: Philip Reynaers / Photonews

Korporacije imaju ogromnu moć da posluju širom sveta, stavljajući privatnu dobit iznad dobrobiti ljudi i planete. Zloupotrebe korporacija poput prisilnog rada, gušenja sindikata i zagađenja životne sredine su sistemski deo globalne ekonomije. Korporacije su te koje direktno utiču na 450 miliona ljudi koji rade u globalnim lancima snabdevanja, a efekti njihovog poslovanja osete se i šire na zajednice koje su njima direktno i indirektno pogođene. Decenijama žrtve korporativnih zloupotreba, poput onih koji se tiču izlivanja nafte ili fabrika koje su se urušavale, nisu dobijali pravdu koju zaslužuju za strahote koje su preživeli. Ovakav tretman se nastavlja, budući da većina zahteva za odštetu koje podnose strane žrtve protiv evropskih kompanija ostaje neuspešna, ostavljajući tako žrtve bez pravde.

Ipak, kao što navode Smernice Ujedinjenih nacija o poslovanju i ljudskim pravima iz 2011. godine (UN Guiding Principles on Business and Human Rights), sve kompanije imaju odgovornost da spreče štetu gde god da posluju, kao i da se bave povredama i rizicima po ljudska prava kroz adekvatnu dužnu pažnju kao i saniranjem i popravkom posledica. Smernice UN-a jednako naglašavaju obavezu država da osiguraju poštovanje ljudskih prava od strane kompanija kroz njihovu kontrolu i regulaciju. Direktivom o dužnoj pažnji za održivo poslovanje Evropska unija prethodno pomenute obaveze i odgovornosti prevodi u zakonski obavezujuću formu, što bitno menja pravila igre i može dovesti do promena u odnosima moći između kompanija i ljudi.

Print Friendly, PDF & Email