Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije

Bilans stanja

Petak, 11. decembar u 19 časova.
RCU, Nemanjina 52, Užice


O knjizi će govoriti:
Miloš Baković Jadžić, urednik knjige
Vladimir Simović, urednik knjige
Jelena Veljić, jedna od autorki
Bojan Marjanović, novinar i pisac

Knjigu možete preuzeti OVDE>>>

Facebook event>>>

Pred vama se nalazi istraživanje pod skupnim naslovom „Bilans stanja – doprinos analizi restauracije kapitalizma u Srbiji“. Cilj radova koji čine ovu publikaciju jeste da ukažu na sve razorne posledice koje je restauracija kapitalizma imala po naše društvo. Analizirajući proces privatizacije, sferu agrara, javna preduzeća, položaj žena, promene u modelu finansiranja visokog obrazovanja i promene u sistemu penzionog i invalidskog osiguranja, želeli smo da ukažemo na probleme koji se nalaze u samom centru logike funkcionisanja jednog perifernog kapitalističkog društva kakvo je Srbija.

Kako je Antonio Gramši jednom rekao, potrebno je okrenuti se odlučno ka stvarima kakve postoje danas. Stjuart Hol je dodao „ne onakvim kakve misliš da su bile pre deset godina, ne onakvim kakve su opisane u svetim tekstovima, već onakvim kakve jesu: ka protivrečnom kamenitom tlu postojeće konjukture“. U tom smislu, postoji ogromna potreba za razumevanjem klasnih modaliteta savremenog društva kako bi se u svetlu strukturnih promena kapitalističke restrukturacije otvorio prostor za socijalističku intervenciju u cilju potpuno nove regulacije društvenih odnosa.

Tekstove koje se nalaze pred vama treba čitati kao prilog kritičkoj analizi kapitalističke sadašnjosti na osnovu kojih je u drugom koraku potrebno graditi konkretne predloge za korenitu promenu društva u kojem živimo. Bez praktičnog političkog organizovanja, na temelju sveobuhvatnog programa koji nudi osnovu radikalne transformacije, ne možemo očekivati materijalizaciju interesa obespravljenih, interesa koje je moguće ostvariti samo u društvu koje se vodi principom maksimizacije zadovoljenja potreba ljudi a ne profita.

Sadržaj:
1. Umesto uvoda – fragmenti za rekonstrukciju prošlosti i sadašnjosti, Tanja Vukša i Vladimir Simović
2. O fenomenima procesa privatizacije u Srbiji, Filip Balunović
3. Restauracija kapitalizma i položaj žena – Neoliberalni oblik kapitalističke regulacije i radna prava žena u Srbiji, Marija Radoman
4. Penzijski sistemi u kontekstu promena društvenih formacija – od Kraljevine Jugoslavije do danas, Ivan Radenković
5. Od javnog ka privatnom: neki aspekti finansiranja visokog obrazovanja u periodu konsolidacije kapitalizma, Jelena Veljić
6. Finansijska analiza javnih preduzeća u Republici Srbiji za period 2011-2013, Vuk Vuković
7. Istorijat agrarnih reformi i posledice privatizacije u poljoprivrednom sektoru, Milenko Srećković

Istraživanje je sprovedeno uz podršku Rosa Luxemburg Stiftung – Southeast Europe.

Print Friendly, PDF & Email