Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije

Centar za politike emancipacije pruža punu podršku inicijativi Saveza samostalnih sindikata Srbije da se izmeni član 188 Zakona o radu kojim je definisana zaštita sindikalnog članstva na radnom mestu. Nedovoljna zaštita sindikalnog članstva dovodi do slabljenja sindikalnih organizacija ostavljajući radnice i radnici rade u konstatnom strahu da će dizanje glasa u odbranu sopstvenih prava voditi otkazu.

Savez samostalnih sindikata Srbije (SSSS) pokrenuo je inicijativu za izmene i dopune člana 188 Zakona o rad. Ovaj član je od ključne važnosti za zaštitu sindikalnog članstva.

Kako objašnjava Nađa Gojović, stručna saradnica za pravna pitanja u SSSS, “trenutna definicija člana 188. Zakona o radu ne pruža dovoljnu zaštitu sindikalnim predstavnicima i članstvu sindikata pri obavljanju sindikalne delatnosti, što u praksi dovodi do njihovog masovnog stavljanja u nepovoljan položaj ili otkazavanja ugovora o radu od strane poslodavaca. Кao posledica ove nedovoljno jasne odredbe u Zakonu javljaju se česte zloupotrebe od strane poslodavac koje dovode do uništavanja sindikalnih organizacija u preduzećima.”

Sindikalno članstvo, a posebno sindikalni poverenici i poverenice, svakodnevno se nalazi pod pritiscima menadžmenta. Iz dosadašnjeg rada Centra za politike emanipacije i aktivnosti mreže Clean Clothes Campaign pokazalo se da su radnice i radnici mahom uplašeni, da rade u atmosferi straha i teško se odlučuju na pokretanje sindikalnih organizacijama u svojim preduzećima. “Sindikat se ne pominje, reč sindikat smeš samo da šapneš”, nedavno nam je rekla jedna radnica opisujući atmosferu u svojoj fabrici. Druga radnica nam je ispričala da joj je direktor firme, na pomen sindikata, odgovorio: “O svemu me pitajte, samo me nemojte pitati o parama i sindikatu”. Da je strah veliki govori i bojazan koju je iskazala još jedna radnica rekavši: “Ja sam čula da ako se učlanim u sindikat da sam na crnoj listi”. Ovo su samo neka od svedočenja koja vrlo slikovito pokazuju dve stvari – da radnice i radnici svakodnevno rade pod pritiskom i u strahu da će, ukoliko dignu glas za svoja prava, ostati bez posla, ali i da se poslodavci plaše sindikata i da je ovaj vid organizovanja i dalje najbolji mehanizam za ostvarivanje prava na radnom mestu.

“Poslodavci stavljaju u nepovoljan položaj sindikalne aktiviste time što ih: raspoređuju na druge manje plaćene poslove, u drugu organizacionu celinu, upićuju ih na rad u drugo mesto ili kod drugog poslodavca, proglašavaju ih tehnološkim viškom, a zapravo ih diskriminišu jedino zbog sindikalnog statusa ili aktivnosti, što je na sudu jako teško dokazivo, čime radnice i radnici ostaju bez bilo kakve zaštite”, pojašnjava nam Nađa Gojović. Ona dodaje da bi “upravo ovaj član Zakona o radu trebalo da štiti sindikalne poverenike, članstvo i predsednike od diskriminacije i zloupotrebe poslodavca i to u skladu sa Кonvencijom Međunarodne organizacije rada 135 o zaštiti i olakšicama koje se pružaju predstavnicima radnika u preduzeću po preporuci br. 143 o radničkim predstavnicima gde se kaže da radnički predstavnici uživaju zaštitu od ’svakog’ štetnog postupka po njih.”

FOTO: Yevgenia Belorusets

Član 188 Zakona o radu trenutno glasi:

“Poslodavac ne može da otkaže ugovor o radu, niti na drugi način da stavi u nepovoljan položaj zaposlenog zbog njegovog statusa ili aktivnosti u svojstvu predstavnika zaposlenih, članstva u sindikatu ili učešća u sindikalnim aktivnostima.”

Iako zakon kaže da je na poslodavcu teret dokazivanja da otkaz ugovora o radu ili stavljanje u nepovoljan položaj zaposlenog nije posledica statusa ili aktivnosti u sindikatu, nedovoljna definisanost zaštite radnika i radnica omogućava šikaniranje i zastrašivanje. Takođe, intertnost i potkapacitiranost inspekcije za rad, kao i dužina sudskih procesa odvraćaju radnice i radnike od pokretanja procesa tokom kojih bi dokazali da su posao izgubili usled sindikalnog delovanja. “Ovakvo stanje poslodavci stalno i obilato koriste i na taj način ubijaju sindikalnu organizaciju u preduzeću i samim tim i sindikalni pokret”, navode iz SSSS-a u svojoj inicijativi za izmenom spornog člana Zakona o radu naglašavajući da je do 2014. godine, kada je Zakon izmenjen, ovaj član pružao značajno bolju zaštitu radnicima i radnicama. Danas napadi na sindikalne lidere nesumnjivo deluju kao pokazni primeri šta se može desiti sledećoj osobi koja se usudi da sindikalno deluje.

Zato iz ovog sindikata zahtevaju da se sporni član proširi i glasi:

“Poslodavac ne može da otkaže ugovor o radu, niti na drugi način da stavi u nepovoljan položaj (raspoređivanjem na druge manje plaćene poslove, raspoređivanjem u drugu organizacionu celinu, upućivanjem na rad u drugo mesto rada, upućivanjem na rad kod drugog poslodavca, proglašavanjem tehnološkog viška) predstavnika zaposlenih (radnika) ua vreme obavljanja funkcije i godinu dana po prestanku funkcije, ako predstavnik zaposlenih postupa u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu, i to:

1) Članu saveta zaposlenih i predstavniku zaposlenih u upravnom i nadzornom odboru poslodavca;

2) Predsedniku sindikata kod poslodavca;

3) Imenovanom ili izabranom sindikalnom predstavniku. zbog njegovog statusa ili aktivnosti u svojstvu predstavnika zaposlenih, članstva u sindikatu ili učešća u sindikalnim aktivnostima.”

Ili:

“Poslodavac ne može da otkaže ugovor o radu, niti na drugi način da stavi u nepovoljan položaj zaposlenog-radnika(raspoređivanjem na druge manje plaćene poslove, raspoređivanjem u drugu organizacionu celinu, upućivanjem na rad u drugo mesto rada, upućivanjem na rad kod drugog poslodavca, proglašavanjem tehnološkog viška) zbog njegovog statusa ili aktivnosti u svojstvu članstva u Sindikatu ili učešća u sindikalnim aktivnostima, ako postupa u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu.

Teret dokazivanja da otkaz ugovora o radu ili stavljanja u nepovoljan položaj nije posledica statusa ili aktivnosti iz stava 1. ovog člana je na poslodavcu.”

Pozivamo sve organizacije i pojedince, kao i druge sindikate, da podrže inicijativu za promenu člana 188 Zakona o radu.

Inicijativu možete preuzeti klikom OVDE >>>

Podsećamo vas da na našem sajtu možete pročitati intervju sa Draganom Božić, poverenicom sindikalne organizacije Saveza samostalnih sindikata Srbije (SSSS) u fabrici HealthCare Europe, koja je zbog svojih aktivnosti u sindikatu dobila otkaz. Nakon što je tužila poslodavca sud je utvrdio da je rešenje o otkazu koji je dobila Božić, koja je prethodno kažnjena premeštajem na neodgovarajuće poslove isključivo zbog sindikalnog delovanja, bilo nezakonito i da je poslodavac dužan da je vrati na posao. Ovo je jedan od pozitivnih primera u kojima su radnici uspeli da se izbore za pravdu. Adekvatnom izmenom Zakona o radu dolazak do pravde bio bi dodatno olakšan.

Print Friendly, PDF & Email