Svi radnici i radnice imaju pravo na dobre i sigurne uslove rada.

Radnice i radnici imaju pravo da se sindikalno organizuju i imaju pravo na zaradu koja će im omogućiti dostojanstven život.

Od maloprodajne cene od 100 evra za jedan par cipela tek 0,5 evra odlazi na plate radnica i radnika u proizvodnji.

Šta u stvari radimo?

Clean Clothes Campaign kao mreža organizacija radi na strukturnom poboljšavanju uslova rada i osnaživanju radnica i radnika u tekstilnoj industriji. Naše osnovne aktivnosti podrazumevaju:

  • Pritisak na kompanije i vlade da preuzmu odgovornost za uslove rada u globalnim lancima snabdevanja te obezbede primenu i poštovanje radnih prava na svim nivoima proizvodnje. Pod kompanijama se podrazumevaju sve instance odgovorne za uslove rada i radna prava u globalnim lancima snabdevanja: kompanije svetskih modnih brendova, trgovci, agenti prodaje, strani i domaći proizvođači i podugovarači.
  • Solidarni rad sa radništvom koje se bori za svoja prava, od radnog mesta do globalnog nivoa, što podrazumeva i hitne akcije u sličaju prijave konkretnih povreda radnih prava radnika. CCC ne deluje samoinicijativno već su radnice te koje definišu potrebe i procenjuju rizike u borbi za ostvarenje svojih prava. Javne kampanje i solidarne hitne akcije, kao i izrada strategija za rešavanje problema obavljaju se u konsultaticji sa radnicima i radnicama ili njihovim predstavnicima.
  • Podizanje svesti i podsticanje na individualne i kolektivne akcije. Smatramo da je važno informisati javnost o načinu organizovanja proizvodnje u tekstilnoj industriji na globalnom nivou i uslovima rada u lancima snabdevanja velikih modnih brendova.
  • Provera pravosudnih mehanizama i lobiranje za radno zakonodavstvo koje štiti prava radnika i radnica i poziva kompanije na odgovornost.
  • Promovisanje transparentnih javnih nabavki kojima je osigurano poštovanje radnih prava u proizvodnom procesu.
  • Zajednički rad na razvoju CCC mreže i stvaranje i jačanje globalnog saveza za radnička prava.
  • Zagovaramo pravo na dostojanstvenu zaradu za radnike tekstilne industrije širom sveta.
Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije