Svi radnici i radnice imaju pravo na dobre i sigurne uslove rada.

Radnice i radnici imaju pravo da se sindikalno organizuju i imaju pravo na zaradu koja će im omogućiti dostojanstven život.

Od maloprodajne cene od 100 evra za jedan par cipela tek 0,5 evra odlazi na plate radnica i radnika u proizvodnji.

Šta su to konvencije Međunarodne organizacije rada?

Kao deo Ujedinjenih nacija, Međunarodna organizacija rada postavila je minimalne standarde koji bi trebalo da regulišu osnovna prava svakog radnika i radnice bilo gde u svetu.

Međunarodna organizacija rada je tripartitno telo koje se sastoji od sindikata, vlada i kompanija i deo je sistema Ujedinjenih nacija. Međunarodna organizacija rada izradila je 1998. godine Deklaraciju o temeljnim principima i pravima na radu. Države članice Međunarodne organizacije rada su se u Deklaraciji složile da su sve strane obavezne da poštuju, promovišu i realizuju osnovne radne standarde, bez obzira da li su ratifikovali Deklaraciju ili ne.

Osnovni standardi rada, izloženi u osam konvencija, su sledeći:

  • Sloboda sindikalnog organizovanja i priznavanje prava na kolektivno pregovaranje (Konvencije br. 87 i br. 98).
  • Eliminacija svih oblika prisilnog i obaveznog rada (Konvencija br 29. i br. 105).
  • Efikasno ukidanje dečijeg rada (Konvencija br. 138 i br 182).
  • Eliminacija diskriminacije u pogledu zapošljavanja i zanimanja (Konvencija br. 100 i br 111).

Clean Clothes Campaign poziva kompanije da pored ovih poštuju međunarodno priznata radna prava: pravo na dostojanstvenu zaradu zasnovanu na redovnoj radnoj sedmici koja ne prelazi 48 radnih sati, humano radno vreme bez prisilnog prekovremenog rada, bezbedno i zdravo radno mesto bez uznemiravanja i zakonit radni odnos sa zaštićenim radnim mestom i socijalnom zaštitom. Ova prava takođe su utvrđena konvencijama i preporukama Međunarodne organizacije rada kao i Deklaracijom Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima i od suštinskog su značaja za sve radnike i radnice, pa tako i za radnice i radnike u tekstilnoj industriji.

Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije