Svi radnici i radnice imaju pravo na dobre i sigurne uslove rada.

Radnice i radnici imaju pravo da se sindikalno organizuju i imaju pravo na zaradu koja će im omogućiti dostojanstven život.

Od maloprodajne cene od 100 evra za jedan par cipela tek 0,5 evra odlazi na plate radnica i radnika u proizvodnji.

Da li je i koliko uspešan rad Clean Clothes Campaign mreže?

Uspešan je. Svake godine, Clean Clothes Campaign primi desetine zahteva od partnerskih organizacija, radnica ili sindikata za solidarnu pomoć u slučajevima kršenja ljudskih i radnih prava u fabrikama u kojima rade. Mnogi od ovih slučajeva su dobijeni zahvaljujući zajedničkim naporima radnica, CCC mreže i mnogih drugih.

CCC je do sada reagovao u više od 400 slučajeva. Međunarodne solidarne akcije su u mnogim slučajevima bile uspešne: stanje bezbednosti i zaštite na radu je poboljšano, otpuštene radnice su vraćene na posao, sindikatima je priznato i zagarantovano delovanje, a u konkretnim slučajevima aktivistkinje i aktivisti su puštani iz zatvora.

Pojedine kompanije su pozitivno odgovorile na kampanje CCC mreže prihvatanjem “kodeksa ponašanja” i izradom nacrta dokumenata o korporativnoj odgovornosti. Iako ovi napori često nisu potpuni garant poštovanja radnih prava, smatramo da mogu biti važan prvi korak u procesu ukidanja potpuno nedostojnih uslova rada koji danas karakterišu tektilnu industriju. Naš je cilj da kompanije koje su prihvatanjem kodeksa napravile prvi korak podsećamo da budu odgovorne za obećanja koje su dale.

Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije