Svi radnici i radnice imaju pravo na dobre i sigurne uslove rada.

Radnice i radnici imaju pravo da se sindikalno organizuju i imaju pravo na zaradu koja će im omogućiti dostojanstven život.

Od maloprodajne cene od 100 evra za jedan par cipela tek 0,5 evra odlazi na plate radnica i radnika u proizvodnji.

Koji su naši osnovni principi delovanja?

Rad Clean Clothes Campaign mreže je zasnovan na sledećim principima:

 • Sve radnice i radnici – nezavisno od pola, starosti, zemlje porekla, prebivališta, pravnog statusa, oblika zaposlenja, itd. – treba da imaju pravo na dobre i sigurne uslove rada. Na svom radnom mestu radnice i radnici treba da imaju pravo da se sindikalno udružuju i vode kolektivne pregovore, kao i da zarađuju platu koja će im omogućiti dostojanstven život.
 • Radništvo treba da bude upoznato sa svojim pravima, kako u okviru nacionalnih i međunarodnih zakona i sporazma, tako i u okviru dobrovoljnih sporazuma i inicijativa koje su kompanije potpisale. Radnice imaju pravo na obrazovanje i obuku iz domena prava koji se tiču njihovog radnog odnosa.
 • Javnost treba da bude upoznata sa činjenicom gde i kako se proizvodi odeća i obuća koju kupujemo.
 • Javno je moguće i potrebno sprovoditi akcije u cilju podrške borbi za bolje radne uslove tekstilnih radnica i radnika.
 • U cilju potpunog i dugoročnog ostvarivanja radnih prava mora se adresirati kršenje radnih prava na rodnoj osnovi, što je od posebnog značaja za tekstilnu industriju gde 80% zaposlenih na svetskom nivou čine žene.
 • Nacionalne vlade i međunarodne institucije imaju obavezu da kontrolišu sporovođenje zakonodavstva i sankcionišu one koji krše zakon. Trebalo bi da postoje obavezujuće zakonske stavke u skladu sa konvencijama Međunarodne organizacije rada.
 • Industrija odevnih predmeta i obuće (uključujući vlasnike fabrika, agente prodaje, proizvođače, kompanije koje poseduju brendove, trgovce i druge) ima odgovornost da primenjuje dobre radne prakse kao normu na svim proizvodnim nivoima.
 • Kompanije koje poseduju brendove i trgovački lanci treba aktivno da podstiču socijalni dijalog sa sindikatima i potpisuju međunarodne sporazume u cilju poboljšanja socijalnog dijaloga
 • Kompanije koje poseduju brendove moraju biti transparentne po pitanju strukture svojih lanaca snabdevanja i uslova rada koji postoje na svim nivoima proizvodnje, kao i po pitanju mera koje preduzimaju da bi se stvorile i održale dobre radne prakse.
 • Kompanije koje poseduju brendove i trgovački lanci treba da usvoje “kodeks ponašanja” prema modelu kodeksa predloženom od strane CCC, da se obavežu da će ga primenjivati duž celog lanca snabdevanja i da će učestvovati u verodostojnoj, transparentnoj i participativnoj verifikaciji sprovođenja ovog kodeksa.
 • Sindikati i nevladine organizacije treba da sarađuju na nacionalnom, regionalnom i globalnom nivou kako bi se poboljšali uslovi rada u tekstilnoj industriji. Saradnja između sindikata i nevladinih organizacija treba da se zasniva na međusobnom uvažavanju različitih uloga i metoda, otvorenoj i aktivnoj komunikaciji, iznalaženju konsenzusa i na konstruktivnoj kritici.
Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije