Svi radnici i radnice imaju pravo na dobre i sigurne uslove rada.

Radnice i radnici imaju pravo da se sindikalno organizuju i imaju pravo na zaradu koja će im omogućiti dostojanstven život.

Od maloprodajne cene od 100 evra za jedan par cipela tek 0,5 evra odlazi na plate radnica i radnika u proizvodnji.

Plata za život je ljudsko pravo

Clean Clothes Campaign zajedno sa radnicima u tekstilnoj industriji, sindikatima, potrošačima i aktivistima zahteva da se radnicama i radnicima u tekstilnoj industriji širom sveta isplaćuje plata za život (living wage).

Tekstilna industrija je jedna od privrednih grana koja zapošljava najviše ljudi širom sveta. U Aziji je, na primer, više od 15 miliona ljudi zaposleno u ovom sektoru. Milionski profiti koje poznati modni brendovi prave svake godine eksploatišu jeftinu radnu snagu širom sveta plaćajući radnice i radnike u proizvodnji daleko ispod plate potrebne za dostojanstven život.

Mizerne plate koje primaju prisiljavaju tekstilne radnice i radnike da rade ili prekomeran prekovremeni rad kod istog poslodavca, gde nisu u situaciji da odbiju posao ni kad su radni uslovi nebezbedni ni kad bi zbog lošeg zdravstvenog stanja trebalo da su na bolovanju. Ukoliko ne rade prekovremeno kod matičnog poslodavca prinuđeni su da rade i po nekoliko dodatnih poslova da bi preživeli.

Definisanje plate za život

Plata za život podrazumeva platu ostvarenu u standardnoj radnoj sedmici (ne više od 48 radnih sati nedeljno) koja treba da bude dovoljna da pokrije troškove hrane, stanovanja, zadravstvene zaštite, odeće, prevoza i obrazovanja. Pored osnovnih troškova plate za život podrazumeva i oko 10% dodatnog novca za nepredviđene troškove. Ukratko, plata za život znači zaradu od koje može da se živi, jer imati posao bi trebalo da znači zarađivati dovoljno da od plate radnice i radnici mogu da izdržavaju sebe i svoje porodice.

Izračunavanje plate za život je prvi korak ukoliko želimo da plata za život postane realnost. CCC je članica alijanse Asia Floor Wage koja je napravila proračun plata za život za azijski region koji uglavnom počiva na tekstilnoj industriji. Asia Floor Wage alijansa izradila je jednostavna vizuelna objašnjenja iz kojih je lako razumeti na osnovu kojih parametara i kojom metodologijom se plata za život može izračunati.

CCC mreža objavila je aprila 2021. godine proračun Regionalne najniže plate za život u Evropi – Europe Floor Wage. Naša računica zasnovana je na istraživanjima troškova života u 15 evropskih zemalja u kojima se proizvodi odeća i obuća za najveće svetske kompanije, uključujući i sedam država članica EU. Naš koncept ima prekogranični karakter. To znači da je obračunat za sve zemlje Centralne, Istočne i Juzgoistočne Evrope, shodno lokalnim troškovima života. U svim zemljama ove regije krećemo istovremeno u kampanju zagovaranja plate za život jer smo svesni da se jedino udruženim snagama možemo suprotstaviti trci ka dnu u koju nas uvlači konstantna borba u privlačenju direktnih stranih investicija. Više informacija o proračunu Regionalne najniže plate za život u Evropi možete pronaći klikom OVDE >>>

Plata za život kao osnovno ljudsko pravo

Pravo na platu za život priznato je kao ljudsko pravo u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima Ujedinjenih nacija, Međunarodnom paktu o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, Evropskoj socijalnoj povelji Saveta Evrope i brojnim drugim međunarodnim dokumentima koje je Republika Srbija ratifikovala. Konvencije Međunarodne organizacije rada takođe definišu platu za život kao osnovno ljudsko pravo Konvencijama 95 i 131.

Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije