Svi radnici i radnice imaju pravo na dobre i sigurne uslove rada.

Radnice i radnici imaju pravo da se sindikalno organizuju i imaju pravo na zaradu koja će im omogućiti dostojanstven život.

Od maloprodajne cene od 100 evra za jedan par cipela tek 0,5 evra odlazi na plate radnica i radnika u proizvodnji.

Šta je to sistem urgentne pomoći tekstilnim radnicama i radnicima?

Sistem urgentne pomoći je jedan od načina na koji Clean Clothes Campaign podržava zahteve tekstilnih radnica i radnika u slučaju kršenja njihovih radnih prava. CCC često prima ovakvu vrstu zahteva od radnica i radnika koji širom sveta proizvode odevne predmete i obuću u proizvodnim lancima poznatih modnih brendova. Kompanije koje poseduju brendove su osetljive na stavove javnog mnjenja o uslovima rada u svom podugovaračkom lancu, pa javne akcije koje pozivaju brendove na odgovornost često doprinose pozitivnom izhodu lokalnih radničkih borbi. CCC je do sada reagovao na zahteve radnica i radnika u više od 450 slučajeva u preko 40 zemalja u svetu.

Kako se donosi odluka o pokretanju sistema urgentne pomoći?

CCC smatra da radnice i radnici treba da budu ti koji odlučuju da li žele međunarodnu podršku u konkretnim slučajevima borbe za svoja prava. Privlačenje pažnje međunarodne javnosti u pojedinim slučajevima podrazumeva i određeni rizik. Postoji mogućnost da radnice i radnici zbog javnog govora o uslovima rada na njihovom radnom mestu budu žrtve diskriminacije – mogu biti premešteni na druge poslove, biti suspendovani, izgubiti posao ili biti na crnoj listi za buduće zaposlenje. Ovi rizici bi trebalo da se razmotre prilikom odlučivanja da li se želi privući međunarodna pažnja na konkretan spor i kakav oblik međunarodne podrške se smatra najprihvatljivijim. Javna kampanja je samo jedna od opcija. U mnogim slučajevima radnice i radnici ne žele da se o njihovim zahtevima ili pregovorima govori javno, ali i dalje žele međunarodnu podršku aktivista za radna prava. Stoga radnice i radnici ili njihovi predstavnici igraju ključnu ulogu u donošenju odluke da li u konkretnom slučaju treba preduzeti međunarodne akcije podrške i na koji način se razvijaju akcione strategije u određenim slučajevima.

CCC, sa druge strane, ima ograničene resurse i nije uvek u mogućnosti da prihvati sve pristigle zahteve za urgentnu pomoć. Odluke o prihvatanju određenih slučajeva donosi Međunarodni sekretarijat CCC mreže zajedno sa koordinatorima zahteva na relevantnim nacionalnim nivoima. Odluka se donosi spram raspoloživih kapaciteta za efikasne akcije. U slučajevima određivanja prioriteta, CCC na nacionalnom nivou obično se odlučuje za slučajave brendova koji potiču iz konkretne zemlje. Na primer, nemački CCC će najverovatnije dati prioritet radu na brendu koji potiče iz Nemačke. Ako CCC proceni da nema kapacitete da se angažuje u određenom slučaju, uz saglasnost radnica i radnika koji su slali zahtev, obratićemo se drugim organizacijama koje se bave radnim pravima.

Kako CCC radi na zahtevima za urgentnu pomoć?

CCC prima zahteve za pomoć ili preko nacionalnih koordinatora ili preko Međunarodnog sekreterijata. Koordinatorka CCC za Balkan je Bojana Tamindžija (bojana@cpe.org.rs).

Osoblje CCC-a u Međunarodnom sekretarijatu ili pojedini CCC koordinatori prvo rade na verifikaciji i razjašnjenu zahteva, dodajući podatke inicijalnim informacijama o slučajevima koristeći mrežu lokalnih kontakata u zemlji u kojoj je došlo do kršenja prava. Svaki CCC na nacionalnom nivou ima kontakt osobu koja rukovodi hitnim zahtevima (u zemlji iz koje potiče brend, kao i u zemlji gde se odvija kršenje radnih prava), a pored toga se, zavisno od potrebe, uključuju organizacije članice CCC mreže koje imaju ekspertizu ili fokus delovanja važan za rad na slučaju. Pitanja o radu CCC mreže na određenim slučajevima mogu se uputiti Međunarodnom sekretarijatu na adresu: info@cleanclothes.org.

Neke od aktivnosti koje radimo kada se određeni slučaj preuzme uključuju pisanje protestnih pisama kompanijama ili javnosti, velike kampanje slanja mejlova kompanijama ili vladama da preuzmu pozitivne akcije, pisma solidarnosti radnicima i radnicama, izvođenje niza javnih akcija koje mogu da privuku pažnju javnosti i medija na određeni slučaj (konferencije za štampu, protesti, itd).

Primeri slučajeva kojima smo se bavili

Većina slučajeva u kojima je CCC do sada pokretao sistem urgentne pomoći odnosi se na kršenje osnovnih radnih prava: prava na sindikalno organizovanje i kolektivno pregovaranje. CCC je do sada reagovao po ovom pitanju u Aziji, Severnoj i Centralnoj Americi, Africi i Evropi. Kršenja prava na koja su radnice i radnici reagovali uključuju: uskraćivanje prava na formiranje sindikata ili prava na kolektivno pregovaranje; diskriminaciju, uznemiravanje ili nasilje nad članovima sindikata ili simpatizerima; otpuštanje radnika usled sindikalne aktivnosti. Neki od primera su slučaj Matamos Garment, meksičke fabrike koja proizvodi za jedan veliki evropski sportski brend, a gde je radnicama uskraćivano pravo na sindikalno organizovanje. Zatim fabrika Gina Form Bra sa Tajlanda, koja proizvodi za nekoliko velikih severnoameričkih brendova, a gde su lideri sindikata otpušteni nakon što su pokušali da ispregovaraju bolje uslove rada. Ili slučaj Jakalanka doo fabrike u Šri Lanci, gde su radnice koje takođe proizvode za američke brendove bile suočene sa teškom kampanjom protiv sindikata od strane lokalnog menadžmenta.

U slučajevima koje je CCC do sada preuzimao pojavlju se i svi drugi oblici kršenja radnih prava: diskriminacija po rodnoj osnovi, neisplaćivanje zarada ili nezakonito isplaćivanje umanjenih zarada, uskraćivanje doprinosa, nebezbedni uslovi rada, prinudan prekovremeni rad, neadekvatna nadoknada za prekovremeni rad itd.

Postoje i brojni slučajevi koje CCC nikad ne dostavlja javnosti. Kada se na zahtev radnica ili njihovih organizacija radi iza scene kako bi se stvorio prostor i kapacitet da se radnice zaštite od lokalnih rukovodilaca, javnih vlasti i svih ostalih odgovornih za kršenje radnih prava u određenom proizvodnom lancu.

Slučajevi koje CCC prihvata su najčešće složeni i nisu na kraju uvek rešeni u korist radnica. Međutim, brojni su slučajevi kada je uspeh ostvaren, što nije imalo samo kratkoročni efekat, nego je najčešće značilo i dugoročnije osnaživanje lokalnih radničkih borbi. Već pomenuta borba u fabrici Gina Form trajala je šest meseci i rezultirala je vraćanjem otpuštenih sindikalista i potpisivanjem kolektivnog ugovora.

Čak i u slučajevima kada radnički zahtevi, iako opravdani, ne budu ispunjeni – međunarodna akcija solidarnosti može doprineti osnaživanju radnica i pomoći njihove napore da se organizuju i bore za svoja prava.

Kako da obavestite CCC o vašem slučaju?

Ako kao grupa radnica i radnika ili kao sindikat želite da razmotrite mogućnosti međunarodne podrške u vezi sa konkretnim zahtevima ili u vezi sa kršenjem određenih radnih prava, obratite se našim kordinatorima za urgentnu pomoć, na mejl ccc@cpe.org.rs sa sledećim informacijama:

  • Opis kršenja radnih prava koja se dogodila (uključujući datume koje su se desili i ukoliko ssu vam poznate stavke zakoni o radu koje su prekršene).
  • Ime, adresa i kontakt informacije (faks, telefon, e-mail) fabrike/radnog mesta.
  • Ime i kontakt informacije vlasnika radnog mesta (ukoliko je poznat).
  • Sažetak zahteva radnica i radnika.
  • Ime i kontakt osobe ukoliko organizacije traže pomoć u ime radnica i radnika (njihov odnos prema uključenim radnicima). CCC će preuzeti samo slučajeve u kojima je jasno da radnice i radnici žele da se određene akcije preduzmu.
  • Imena i kontakte osoba iz uključenih sindikata.
  • Imena i kontakte drugih organizacija i pojedinaca koje aktivno podržavaju radnice i radnike.
  • Imena kompanija (brendova) za koje fabrika proizvodi.
  • Zemlja u kojoj se roba izvozi (ukoliko je dostupno).

CCC će prikupiti informacije o firmama koje su uključene u ovaj slučaj i o kodeksima ponašanja koje kompanije ponekad imaju (u nekim slučajevima radnice i radnice i njihove organizacije smatraju da kodeksi kompanija mogu radnicima pružiti dodatni argument u pregovorima). CCC dostavlja sve ove informacije organizacijama koje traže pomoć, nakon čega se u koordinaciji donosi odluka o daljem reagovanju na situaciju. Funkcionalni kanali komunikacije između CCC-a i onih koje traže pomoć su preduslov da CCC preuzme slučaj.

Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije