Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije

Nova internet stranica stavlja fokus na niske zarade u modnoj industriji i ubrzava kampanju za dostojanstvenu platu za život.

Clean Clothes Campaign inicijativa je pokrenula novu internet stranicu namenjenu aktivistima i aktivistkinjama koje se bave radnim pravima ili pravima potrošača putem koje je moguće steći bolji uvid u to gde se odeća proizvodi i u kakvim radnim uslovima. Stranica Fashion Checker nudi informacije o lancima proizvodnje najvećih svetskih modnih brenova, uključujući i Primark, Bestsellers i Topshop.

Kako se povećavala potražnja za etičnom i održivom modom, brendovi su na nju odgovorili velikim marketinškim kampanjama i izveštajima o ekološkoj održivosti. Istovremeno brendovi nastavljaju svoju potragu za što nižom cenom robe, primoravajući dobavljače da posluju sa niskom proftnom stopom i snižavajući plate radnika i radnica koje već žive na granici siromaštva.

Sirotinjske plate u industriji odeće često su skrivene duboko unutar složenog i tajanstvenom lanca snabdevanja. Decenijama su brendovi i maloprodajni lanci ostvarivali zaradu koristeći se modelom koji je bio zasnovan na niskim zaradama radnika i radnica i radno intenzivnom modelu proizvodnje. Nedostatak transparentnosti u industriji odeće omogućio je brendovima da se odmaknu od radnika i radnica i izbegnu odgovornost za eksploataciju duž lanca snabdevanja. Nedostatak transparentnosti ometa i mogućnost radnika i radnica da se organizuju i zahtevaju adekvatnu platu za svoj rad.

• 93% ispitivanih brendova nije obezbedilo dokaz da isplaćuju platu za život (living wage) nekom od svojih dobavljača

• 63% ispitivanih brendova nije otkrilo nazive ili adrese dobavljača ili makar delom uskladila svoj rad sa Garant transparentnosti koju je razvilo devet međunarodnih sindikalnih federacija i organizacija.

• Clean Clothes Campaign će koristiti podatke sa strance Fashionchecker.org kako bismo ostvarili pritisak na brendove i donosioce odluka da omoguće ostvarivanje prava na platu za život svim radnicama i radnicima u industriji odeće do 31. decembra 2022. godine.

Kriza koju je izazvala pandemija COVID-19 dodatno je ogolila nejednakosti u sektoru odeće onda kada su brendovi otkazali porudžbine i jednostrano snizili cene dobavljača, gurajući time radnice i radnike u još veće siromaštvo. Aktuelna kriza je razvejala iluziju o održivosti i etičkoj modnoj potrošnji koju su brednovi pažljivo gradili prethodnih godina. Potrošači postaju sve više svesni nejednake raspodele moći duž lanaca vrednosti koja radništvo održava u siromaštvu. Kako su radnici i radnice, koji nemaju nikakvu ušteđevinu na koju bi mogli da se oslone, pogođeni zatvaranjem fabrika i masovnim otkazima, argumentacija koja stoji iza zahteva za dostojanstvenom platom za život postaje sve jača.

Internet stranica Fashionchecker.org podignuće nivo transparentnosti u industriji odeće, stavljajući fokus na probleme malih plata, obimnog prekovremenog rada i eksploatacije koji su endemski za ovaj sektor. Informacije koje su objavljene na sajtu uključivaće i detalje o platama radnica i radnika pokazujući i kako rod i migrantski status utiču na nivo nadnica i uslove rada.

Procenjeno je da 60 miliona radnica i radnika radi u industriji odeće, od kojih su 80% žene. Niske plate ozbiljno su ograničile radnike i radnice u borbi za bolje uslove rad čime se održava i status quo.

Pored pružanja informacija aktivistima i aktivistkinjama koje se bave radnim pravima i pravima potrošača, Clean Clothes Campaign objavljuje i listu zahteva spram brendova i donosioca odluka. Ključni zahtevi uključuju i posvećenost implementaciji transparentnih i jasnih referentnih vrednosti za računanje plate za život i sprovođenje u delo u okviru lanaca proizvodnje obaveznog standarda dužne pažnje o ljudskim pravima (human rights due dilligence), centralnog koncepta Rukovodećih načela Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima.

Uprkos povećanju transparentnosti poslednjih godina, CCC poziva brendove i donosioce odluka da objavljuju više podataka i ubrzavaju tempo kojim uvode transparentnost unutar lanaca snabdevanja.

• Prema vodećim principima UN-a o poslovanju i ljudskim pravima, brendovi su dužni da vode svoje poslovanje odgovorno, međutim u 2020. godini radnici i radnice u industriji odeće se još uvek bore za ispunjenje svojih osnovnih ljudskih prava.

• U 2019. godini, samo 35% od 200 brendova ispitivanih u okviru Indeksa modne transparentnosti otkrilo je dobavljače prvog reda u svojim lancima snabdevanja.

Internet stranica Fashionchecker.org će isprva uključivati podatke dobijene iz istraživanja 108 brendova i direktnih intervjua sa stotinama radnika i radnica u pet zemalja u kojima se odeća proizvodi. Kako se projekat Fashion Checker bude razvijao skup podataka će se širiti tako da uključi još informacija koje pristižu od radnika i radnica i aktivista i aktivistkinja koji se bave radnim pravima. Ovo će omogućiti potrošačima, donosiocima odluka i ostalim zainteresovanim stranama da prate da li obećanja i aktivnosti koje brendovi tvrde da preduzimaju, stvarno doprinose dostizanju plate za život radnika i radnica.

Print Friendly, PDF & Email