Voda mora biti dostupna svima bez obzira na imovinski status.

Male hidroelektrane (MHE) ugrožavaju reke i njihovu gradnju treba odmah zaustaviti.

Voda je osnovno ljudsko pravo.

ISTOČNA SRBIJA

BOR

Voda za piće u Boru je uglavnom dobrog kvaliteta. Ranije je, usled velikih količina padavina, dolazilo do zamućenja pojedinih vodoizvorišta a samim tim i do hemijske neispravnosti vode. Prema novijim podacima kancelarije za zaštitu životne sredine, u opštini Bor povremeno dolazi do neispravnosti i pogoršanja kvaliteta vode na pojedinim javnim česmama, izvorima i termalnim izvorima.
Već godinama se očekuje izgradnja novog kolektora za otpadne vode Rudarsko-topioničarskog basena. Postoji rizik od pucanja i izlivanja hemijski otrovnih otpadnih voda iz postojećeg kolektora koji je u lošem stanju. Izlivanje bi potencijalno ugrozilo i kvalitet vode u Zaječaru, Negotinu i priobalju Dunava.
Borska reka jedna je od najzagađenijih reka u Srbiji i voda iz nje se ne može koristiti ni u kakve svrhe. Ova reka je zbog količine zagađenja bez živog sveta. Zagađenje Borske reke potiče od fekalnih i industrijskih voda. Problem zagađenja Borske reke datira iz perioda razvoja grada i početka eksploatacije rude bakra.

  • Zagađenost izvorišta i reke
  • Nedostatak kanalizacione infrastrukture

ZAJEČAR

Na teritoriji grada Zaječara voda za piće iz javnog vodovoda je zadovoljavajućeg kvaliteta. Za 2019. godinu planirana je digitalizacija vodovodne mreže koja bi olakšala praćenje potrošnje vode i detektovanje gubitaka u sistemu. Takođe, u istom periodu, najavljena je i rekonstrukcija postrojenja za preradu vode za piće koja bi osigurala dobar kvalitet vode i u narednom periodu.
Grad Zaječar je bogat arterskim izvorima kojih ima preko četrdeset. Povremeno dolazi do smanjivanja kvaliteta vode na malom broju javnih česmi koje se stavljaju van upotrebe uz objašnjenje da odstupaju od pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode.
Tokom 2015. godine došlo je do presušivanja i smanjenja kapaciteta većeg broja javnih arterskih česmi. Presušivanje česmi se vremenski podudarilo sa izgradnjom sistema za grejanje privatnog hotela Srbija TIS. Nakon više protesnih okupljanja i peticije koju je potpisalo više od 2500 građana, prekinuta je eksploatacija vode iz bušotine na parkingu hotela (iz koje je korištena arterska voda za grejanje) i voda je potekla ponovo iz svih pet javnih arterskih česmi.

  • Kvalitet vode na javnim česmama

POŽAREVAC

Kvalitet voda u gradu Požarevcu i na teritoriji opštine u direktnoj je zavisnosti od kvaliteta vode reke Velike Morave. Ranije je, usled povećanja koncentracije nitrata preko dozvoljene granice, dolazilo do restrikcija pijaće vode u gradu Požarevcu. Do povećanog nivoa nitrata u izvorištima dolazilo je usled intenzivne poljoprivrede i korišćenja velikih količina veštačkih đubriva. Analizom instituta Jaroslav Černi utvrđeno je da na zagađenost vodoizvorišta utiče i rad brojnih šljunkara lociranih na obali Velike Morave. Godine 2016. Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine donelo je rešenje o zabrani rada šljunkara na Velikoj Moravi pored Požarevca gde ih je radilo i više od dvadeset. Zabrana će važiti do 2020. godine kada će biti revidirana.
Požarevac se nekada pijaćom vodom snabdevao sa dva izvorišta. Međutim, zbog zagađenja, usled prodiranja otpadnih voda iz obližnjih septičkih jama i povećanja nivoa nitrata, jedno od izvorišta je od 2001. godine van upotrebe. Sa druge strane, jedino preostalo izvorište je tokom letnjih meseci ugroženo kada je nivo vode nizak.
Planirana je izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, koje se sada preko Brežanskog kanala ulivaju u Veliku Moravu. Pre izgradnje, neophodno je proširenje kanalizacione infrastrukture, jer 20% grada i dalje nije pokriveno kanalizacionom mrežom.
Loš kvalitet vode evidentiran je na više javnih gradskih česmi i u seoskim bunarima na teritoriji opštine Požarevac. Hemijsko zagađenje uglavnom dolazi od nitrata, dok je biološko zagađenje posledica ispuštanja fekalnih voda. Dugotrajno rešenje je priključenje na vodovod na koji je danas priključeno svega 25 seoskih naselja.

  • Zagađenost izvorišta i reke
  • Nedostatak vodovodne i kanalizacione infrastrukture
  • Kvalitet vode na javnim česmama

SMEDEREVO

Veliki problem za grad Smederevo predstavljaju otpadne vode koje se, bez ikakvog prečišćavanja, ispuštaju u vodotokove. Pored kanalizacionih voda, zagađena voda iz industrijske zone odvodi se direktno u Dunav i reku Ralju. Kolektori otpadnih voda postali su i reke Jezava i Konjska reka, kao i Petrijevski i Vučački potok. Fizičko-hemijske i mikrobiološke analize pokazuju da je kvalitet ovih vodotokova u velikoj meri pogoršan i da su one naročito opterećene amonijakom, nitratima, fosfatima i jonima teških metala. Za njihovu zaštitu treba preduzeti mere izgradnje savremenih kanalizacionih sistema kao i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.
U više navrata se dešavalo da voda iz vodovoda u selima na teritoriji opštine Smederevo bude zabranjena za piće usled hemijske ili bakteriološke neispravnosti. Takođe, voda
za piće neispravna je i na većem broju javnih česmi.

  • Zagađenost izvorišta i reka
  • Nedostatak vodovodne i kanalizacione infrastrukture
Centar za politike emancipacije
Strahinjića Bana 30
Beograd
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije